ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๖๓ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

February 1, 2024 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา