ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๘๒ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๑ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

December 22, 2023 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา