สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 1 จำกัด

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ องค์กรโปร่งใส น้อมให้บริการ


ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 1 จำกัด

สหกรณ์ เป็นองค์กรซึ่งคณะบุคคลร่วมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ เป็นของสมาชิก บริหารงานโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการประกอบสัมมาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยด้วยวิธีการสหกรณ์

1,277
จำนวนสมาชิก (คน)
538,377,790.00
ทุนเรือนหุ้น (บาท)
81,035,958.54
ทุนสำรอง (บาท)
880,411,063.27
ทุนดำเนินงาน (บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

% 2 .00

/ ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

% 2 .50

/ ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ

% 5 .90

/ ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน

% 5 .90

/ ปี
 • เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท การฝากครั้งต่อ ๆ ไป จะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท จะฝากและถอนเมื่อใดก็ได้ แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท การฝากครั้งต่อ ๆ ไป จะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้อง ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินจำนวนมาก กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ ทราบก่อนเวลา 10.00 น.
 • เงินกู้สามัญ สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ 100 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 216 งวด และสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบ 12 งวด
 • สมาชิกที่กู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
 • สมาชิกที่กู้ เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่จำกัดเพดานสูงสุด
 • กำหนดชำระคืนภายใน 6 งวด งวดละเท่า ๆ กัน และหักแล้ว 2 งวดถึงจะกู้ใหม่ได้
 • หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว เงินเดือนต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 • สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินได้สูงสุด 300,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ตามอายุสัญญาการจ้างงาน
 • สมาชิกที่กู้ ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
 • สมาชิกที่กู้ เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน

แบบฟอร์มเอกสาร

สัญญาสำหรับเงินกู้สามัญ

สัญญาสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ติดต่อสหกรณ์


ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

ช่องทางติดต่อสหกรณ์


 044-358044 ภายใน 40949 40957 40950
  cooperate.wing1@gmail.com

วันทำการของสหกรณ์


จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น.

วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ