เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

    Plant genetic 1  Plant genetic 2  Plant genetic 3

 

           Plant genetic 4  Plant genetic 5  Plant genetic 6      

 

     Plant genetic 7  Plant genetic 8  Plant genetic 9