ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านดอนนกเขา ตำบลกุดน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑
นำกำลังพลจำนวน ๑๑ คน รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านดอนนกเขา
ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านแห้งขอดไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 74 หลังคาเรือน ประชากร 424 คน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือรวมหมดทั้งสิ้น ๒๓ เที่ยว
รวมปริมาณน้ำ ๑๓๘,๐๐๐ ลิตร ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนนกเขา ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

ReliefCenter 11  ReliefCenter 12  ReliefCenter 13

 

ReliefCenter 14  ReliefCenter 15  ReliefCenter 16

 

ReliefCenter 17  ReliefCenter 18  ReliefCenter 19