ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนทอง ตำบลธงชัยเหนือ
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑
นำกำลังพลจำนวน ๑๒ คน รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านโนนทอง
ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
 

  เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกลจากการประปาส่วนภูมิภาค ทำให้น้ำประปาในหมู่บ้านมีแรงดันไม่เพียงพอ ส่งผลให้น้ำไหลในปริมาณที่น้อยมาก อีกทั้งแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านแห้งขอด ไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน ๓ หมู่บ้าน ๔๙๒ หลังคาเรือน ประชากร ๑,๑๐๓ คน
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือรวม ๔ เที่ยว ปริมาณน้ำ ๒๔,๐๐๐ ลิตร ...

 

           Relief Center 1  Relief Center 2  Relief Center 3

 

            Relief Center 4  Relief Center 5  Relief Center 6

 

           Relief Center 7  Relief Center 8  Relief Center 9