ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

   นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการ กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ ในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

   ซึ่งในโครงการประกอบด้วยการจัดสร้างถังน้ำบรรจุขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาดและประปาชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมทำการสำรวจ ณ โรงเรียนบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

water 1  water 2  water 3

water 4  water 5  water 6