ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๘ นำกำลังพล จำนวน ๑๕ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน (รถศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ จำนวน ๒ คัน และรถสำนักงานชลประทานที่ ๘ จำนวน ๒ คัน), เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๓ หมู่บ้าน จำนวน ๔๙๒ หลังคาเรือน ประชากรจำนวน ๑,๔๒๑ คน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือรวม ๖๔ เที่ยว รวมปริมาณน้ำทั้งหมด ๓๘๔,๐๐๐ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น ณ บ้านโนนทอง และบ้านห้วยดินดำ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

 

  help-drought 1  help-drought 2  help-drought 3


  help-drought 4  help-drought 5  help-drought 6


  help-drought 7  help-drought 8  help-drought 9