ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำดื่ม - น้ำใช้ หรือชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ และได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที และทันต่อสถานการณ์
   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

Help Drought  Help Drought  Help Drought

Help Drought  Help Drought  Help Drought

Help Drought  Help Drought  Help Drought