รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกับรองนายกรัฐมนตรี

   นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกำหนดการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

 

Meeting 1  Meeting 2

Meeting 3  Meeting 4