น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

promote 9

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ และ AVM Joe ‘Vinni’ Iervasi, AM Air Commander Australia เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19  
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

BOOMERANG19 9

น.อ. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันสถาปนา ทภ. ๒ ครบรอบปีที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒ ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา  ...

army 1

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ. และ Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม Star Fire ฝูงบิน ๑๐๒ บน.๑ ...

THAI BOOMERANG 19 12

ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

Ceremony of Decorating the Rank 4

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ทำการบินเครื่องบินแบบ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

J KNIGTH F 16 1000Hr 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล บน.๑ ได้ออกกำลังกาย มีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ณ สนามฟุตบอล บน.๑ ...

the opening ceremony of the internal sport 15

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ บน.๑ ...

Train 1

น.อ.หญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผอ.วพอ.พอ.นำคณะอาจารย์ วพอ.พอ.และ นพอ.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๖ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ รพ.กองบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และ รพ.กองบิน บน.๑ ...

nc rtaf visited 8

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ...

opening ceremony of the temporary passport office 8