แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๗ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๒ (ฝสอ.ฝูง.๑๐๓ บน.๑) จำนวน ๑ งาน

download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดใหญ่ จำนวน ๙ จุด ที่ บน.๑

download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

download

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑) จำนวน ๑ งาน 

download

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างอาคาร บก.ผชย. ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

download