แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสร้างโรงจอดรถ ศกอ.(ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

download