แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑) จำนวน ๑ งาน 

download