ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๔๖ (อาคารโรงเก็บ ฝกช.ฝูง.๑๐๒ บน.๑) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑ พ.ย.๖๑
เปิดเผยราคากลาง

download

แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖

download

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ผชย.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑
เปิดเผยราคากลาง

download

แบบ ปร.๔, ปร.๕(ก), ปร.๖

download