e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
download

e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
download

e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
download

e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
download

e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑
download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๖ (อาคารเครื่องมือเครื่องใช้ประจำ บ.) ที่ บน.๑
download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถอาคาร ศปก.ที่ บน.๑
download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์อาคาร ผคยอ.ที่ บน.๑
download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
 

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
 

 

download