ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน และแบบ ปร.4-5-6
download