ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒
การปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑

 

 

download

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบปะปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒
การซื้อ ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒
การซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑
และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑ และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
 
 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
 
 

download