ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒
download
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๙/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน จำนวน ๑ งาน
download