vector 2

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

vector 3

ข่าวย้อนหลัง >>>>>>
 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน ๑
 2. เทิดพระเกียรติ
 3. ช่วยเหลือประชาชน
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>
ข่าวย้อนหลัง >>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

10 ธันวาคม 2562

 • A20191204
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
 • A20191202-2
  พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20191128-2
  พิธีมอบเครื่องแบบ พลอากาศเอก พร้อมส่วนประกอบเครื่องแบบ เครื่องหมายความสามารถ และประกาศนียบัตรกํากับเครื่องหมายฯ ให้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • A20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • A20191126-2
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตวีรชนผู้กล้าในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
 • A20191128
  กิจกรรมวันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

10 ธันวาคม 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

10 ธันวาคม 2562

 • C20191127
  ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕
 • C20191203
  กองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20190924
  ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191106
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓

10 ธันวาคม 2562

 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

10 ธันวาคม 2562

 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ...
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ...
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา