จำนวนสมาชิก 1,419 คน
  จำนวนเงินรับฝาก 114,834,179.60 บาท
  ทุนเรือนหุ้น 484,206,930.00 บาท
  ทุนสำรอง 50,572,907.22 บาท
  ทุนดำเนินงาน 726,257,018.82 บาท
       
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560