ดอกเบี้ยเงินฝาก
  เงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ           2.5 ต่อปี
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 2.5 ต่อปี
   
ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ  6.25 ต่อปี
  เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25 ต่อปี
       
 
       
  จำนวนสมาชิก 1,401 คน
  จำนวนเงินรับฝาก 118,305,529.95 บาท
  ทุนเรือนหุ้น 495,656,090.00 บาท
  ทุนสำรอง 54,993,801.53 บาท
  ทุนดำเนินงาน 720,460,769.57 บาท
       
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561