ประธานกรรมการดำเนินการ
น.อ.วชิระพล เมืองน้อย  
     
รองประธานกรรมการ
น.อ.เนาวมรัตน์
น.อ.กฤษณะ
น.อ.นเรศ

ประพัฒน์ทอง
เปี่ยมศรี
เยี่ยมสถาน
รองประธานกรรมการ ฯ(1)
รองประธานกรรมการ ฯ(2)
รองประธานกรรมการ ฯ(3)
     
คณะกรรมการ
น.ท.ภาสกร
น.ท.นัฐวุธ
น.ท.พศิน
น.ท.กฤษฎา
น.ท.คัมภีร์
น.ท.นิรันดร
น.ท.สัญญา
น.ต.บุญธรรม
น.ท.ปรีชา
น.ต.พินิจ
ร.ท.ชาตรี

ไชยกำเนิด
พุกประยูร
สมบัติทวี
สุขจันทร์
กุญชรเพชร
ชาติครบุรี
บุญญานุสนธิ์
สินปรุ
สุวรรณ
ถนนใหญ่
คล้ายฉิม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
     
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
น.ท.นครชัย
พ.อ.อ.อาทิตย์
สมิงกล้าทัพ
พริ้งเพราะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษากฏหมาย
     
คณะกรรมการเงินกู้
น.ท.นิรันดร
น.ท.สัญญา
น.ต.บุญธรรม
ร.ท.ชาตรี
ชาติครบุรี
บุญญานุสนธิ์
สินปรุ
คล้ายฉิม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
     
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
น.ท.ภาสกร
น.ท.กฤษฎา
น.ท.คัมภีร์
น.ท.ปรีชา
ไชยกำเนิด
สุขจันทร์
กุญชรเพชร
สุวรรณ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
     
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
น.ท.พศิน
น.ท.สัญญา
น.ท.ปรีชา
สมบัติทวี
บุญญานุสนธิ์
สุวรรณ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
คณะอนุกรรมาการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบ
น.ท.กฤษฎา
น.ท.นัฐวุธ
น.ท.ภาสกร
น.ท.คัมภีร์
น.ต.พินิจ
สุขจันทร์
พุกประยูร
ไชยกำเนิด
กุญชรเพชร
ถนนใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
คณะอนุกรรมการการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์  
น.ท.นัฐวุธ
น.ท.พศิน
น.ท.สัญญา
พุกประยูร
สมบัติทวี
บุญญานุสนธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
กรรมการและเลขานุการ  
น.ต.พินิจ
น.ต.บุญธรรม
ถนนใหญ่
สินปรุ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
     
กรรมการและเหรัญญิก  
ร.ท.ชาตรี คล้ายฉิม
     
คณะกรรมการมีอำนาจทำนิติกรรม  
น.อ.วชิระพล
น.อ.เนาวมรัตน์
น.อ.กฤษณะ
น.ท.พะเยา
ร.ท.ชาตรี
เมืองน้อย
ประพัฒน์ทอง
เปี่ยมศรี
โชคค้า
คล้ายฉิม
     
คณะกรรมการมีอำนาจเบิก-จ่ายเงิน  
น.อ.วชิระพล
น.อ.เนาวมรัตน์
น.อ.กฤษณะ
น.ท.พะเยา
ร.ท.ชาตรี
เมืองน้อย
ประพัฒน์ทอง
เปี่ยมศรี
โชคค้า
คล้ายฉิม