บริการเงินฝาก : เงินฝากออมทรัพย์
               เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท การฝาก ครั้งต่อ ๆ ไป จะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท จะ ฝากและถอนเมื่อใดก็ได้แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้อง ไม่ต่ำกว่า 100 บาท