บริการเงินฝาก : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
            เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท การฝากครั้งต่อ ๆ ไปจะฝากเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้เดือนละ 1  ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้อง ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
           หมายเหตุ : การถอนเงินจำนวนมากกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ ทราบก่อนเวลา 10.00 น.