บริการเงินกู้ : เงินกู้สามัญ
              เงินกู้สามัญสมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ 60 เท่าของเงินได้ รายเดือน แต่ต้องไม่เกิน 1,200,000 บาทและต้องมีทุนเรือน หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ ใช้บุคคลค้ำ ประกัน 3 คน
            ในกรณีสมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นค้ำประกัน ให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด
              สมาชิกที่กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันกู้เงินเกินกว่า 500,000 บาท และมีอายุราชการไม่ถึงสิบปีจะต้องทำประกันสินเชื่อทุกคน
            การส่งงวดชำระคืนภายใน 180 งวด 
            สมาชิกส่งเงินกู้คืน 12 งวดสามารถกู้ใหม่ได้ 
              สมาชิกใหม่ที่ส่งค่าหุ้นแล้วสามารถกู้สามัญได้