บริการเงินกู้ : เงินกู้สามัญ
             เงินกู้สามัญสมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน และต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ 180 งวด และสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อส่งชำระมาแล้วครบ 12 งวด
           สมาชิกที่กู้ ไม่เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
             สมาชิกที่กู้ เกิน 1,200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน
           
       บริการเงินกู้ : พนักงานราชการ
             สมาชิกที่กู้ ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 คน
             สมาชิกที่กู้ เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 คน