บริการเงินกู้ : เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
              เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกู้ได้หนึ่งเท่าของเงินเดือน ไม่จำกัด เพดานสูงสุด กำหนดชำระคืนภายใน 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน