สมาชิกสมทบ
             กำหนดให้สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ต้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ นั้น
             การถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 หุ้นเป็นเงิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท