ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่
     สมาชิกถึงแก่กรรม
      - เสียชีวิตปกติ สหกรณ์ช่วยเหลือ 100,000  บาท
      - เสียชีวิตอุบัติเหตุ สหกรณ์ช่วยเหลือ 150,000  บาท
      คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ช่วยเหลือ  5,000  บาท
สิทธิการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
          สมาชิกที่ย้ายไปรับราชการหน่วยอื่นภายในกองทัพ
อากาศสามารถโอนสภาพการเป็นสมาชิกได้โดย สมาชิกต้อง
เขียนหนังสือโอนและเปลี่ยนผู้ค้ำประกันพร้อมแนบสำเนาคำสั่งย้ายสังกัด
ทุนสาธารณประโยชน์
              จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอเพื่อการศึกษา  การกุศล
สาธารณประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม