ทำเนียบผู้จัดการ
1. น.ต.เสวก
2. น.ต.สมใจ
3. น.ท.สำรอง
4. น.ท.นาวิน
5. น.ท.วีระ
6. น.ท.สมนึก
7. น.ท.พะเยา
แสงผล
ลียวิทยารัตน์
พวงจันทร์
ลัทธิปรีชา
จรรยา
เหม็งซัง
โชคค้า
ปี 2526 - 2529
ปี 2529 - 2530
ปี 2530 - 2531
ปี 2531 - 2540
ปี 2540 - 2555
ปี 2556 - 2559
ปี 2559 - ปัจจุบัน
     
ฝ่ายจัดการ
1. น.ท.พะเยา
2. นางวรรณธนา
3. นางปัญจรัศม์
4. นางสมสตรี
5. น.ส.ประภาวรินทร์
6. น.ส.พัขรนันท์
7. น.ส.จิตรลดา
8. นางกุลพร
โชคค้า
วงษ์สูงเนิน
วสยางกูร
เข็มพรหยิบ
ตุดาลจิตติ
ชุบขุนทด
ผิวตะขบ
คงดอนตะนาม
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลและทะเบียน
นักการภารโรง