วิธีสมัครสมาชิก  
               ขอรับแบบฟอร์มการสมัครและยื่นได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่ายเซ็นรับรอง  
     การถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ
เงินได้รายเดือน        ค่าหุ้น(บาท)
ไม่เกิน 10,000   บาท ไม่น้อยกว่า 500 บาท
เกินกว่า 10,000 ถึง 15,000 บาท ไม่น้อยกว่า 600 บาท
เกินกว่า 15,000 ถึง 20,000 บาท ไม่น้อยกว่า 700 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 800 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  20  บาท *
    การซื้อหุ้นพิเศษ  การเพิ่ม-ลดหุ้นระหว่างปี  สามารถทำได้
    ไม่เกิน 2  ครั้ง