ประกวดราคา
ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐ 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร บก.ผสอ.กทน.ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๖๐ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่อง จ.๓ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๓ (มว.ขส.พัน.อย.) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๖๐

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่อง จ.๓ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐ 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๓ (มว.ขส.พัน.อย.) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐ 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศกองบิน ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๖๐ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๘๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.1 จว.นครราชสีมา ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๒๐๘๙ (อาคารพักอาศัย) ที่ บน.1 จว.นครราชสีมา ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ การจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ กองบิน ๑ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ การจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ กองบิน ๑ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๘ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ 

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๒๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัย) ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองทัพอากาศ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องกันกระแสเจ็ทและซองจอด บ.บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๘  ตามเอกสารเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องกันกระแสเจ็ทและซองจอด บ.บน.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ลงวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๘  ร่างประกาศและร่างเอกสาร  

ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) งานจ้างปรัปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๗ ที่ กองบิน ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๘/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๕/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนใน พัน.อย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวพักอาศัย ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ 

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ (ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานยาง-กงล้อ ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๙/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันตก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๘/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัยฝั่งตะวันออก บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลาน ผชย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพ่นสี ผชอ.กทน.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๕/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนใน พัน.อย.บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานทดสอบสมรรถภาพ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๗๖ ตึกแถวพักอาศัย ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๐ ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ กองบิน ๑ วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๔ ต.ค.๕๗ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว จํานวน ๑ แถว ศกอ.(ในพื้นที่ของ บน.๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖ 

จ้างสร้างตึกแถว น.สัญญาบัตร ๕ ครอบครัว จํานวน ๑ แถว ศกอ.(ในพื้นที่ของ บน.๑) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๗/๒๕๕๖ 

ประกาศขายเอกสารประกวดราคา (ขายแบบ) งานสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่กองบิน ๑ เปิดขายเอกสารวันที่ ๑๕ - ๑๘ ต.ค.๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗ 

ร่างขอบเขตของงาน(TOR) การจ้างสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บน.๑ จำนวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาจ้างสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ศกอ.จำนวน ๑ หลัง (ในพื้นที่ของ บน.๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศขายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ขายแบบ ๑ - ๔ ต.ค.๕๖ เอกสารประกวดราคา 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การสร้างบ้านพักอาศัย ๒ ครอบครัว (บ้านแฝด) ศกอ.จำนวน ๑ หลัง (ในพื้นที่ของ บน.๑) สถานที่ : กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๖/๒๕๕๖ 

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ บน.๑ ผู้สนใจซื้อเอกสารในวันที่ ๒๘-๓๑ พ.ค.๕๖ (เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐) download เอกสาร 1. รายละเอียดใบประกาศ 2. เอกสารเงื่อนไขงานสระว่ายน้ำ 

การจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ บน.๑ จํานวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ( เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔ / ๒๕๕๖ ) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๐ - ๒๓ พ.ค.๕๖ Download 

การจ้างปรับปรุงถนนสายหลัก ที่ บน.๑ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ตามประกาศ กองบิน ๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ( เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑ / ๒๕๕๖ )Download 

ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๐๒ (หอประชุมจันทรุเบกษา) ที่ บน.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อแบบรูปรายการ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ มว.จัดหา บก.บน.๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๔ ถึงวันที่ ๑ ก.ค.๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. Download 

จัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔๐๐๒ (หอประชุมจันทรุเบกษา) ที่ บน.๑ เลขที่ ๐๕/๕๔ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๔ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๔ Download 

ประกวดราคาซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๒๐๒ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๕๔) ประกาศ ณ.วันที่ ๔ มี.ค.๕๔ Download 

ซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๑๒๐๒ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๔/๕๔) ประกาศ ณ.วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๔ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๒๙ มี.ค.๕๔ Download 

ประกวดราคาปรับปรุงอาคารฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๑ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๓/๕๔) Download

ประกวดราคาปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ กองบิน ๑ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๕๔) Download

ประกวดราคาปรับปรุงอาคารสโมสรประทวน บน.๑ (เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๕๔)  Download

ปรับปรุงอาคารฝ่ายพลาธิการ บน.๑ เลขที่ ๐๓/๕๔ ประกาศ ณ.วันที่ ๑๔ ต.ค.๕๓ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๓ Download

ปรับปรุงอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ บน.๑ เลขที่ ๐๒/๕๔ Download

ปรับปรุงอาคารสโมสรประทวน บน.๑ ที่ บน.๑ ที่ ๐๑/๕๔ ประกาศ ณ.วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ Download

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกองบังคับการ กองบิน ๑ (อาคารหมายเลข ๒๐๖๒) Download

จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข.1041(บก.ผขส.บน)

จ้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง

งานจ้างปรับปรุงกองบังคับการกองบิน ๑

จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ผขส.กองบิน ๑