สอบราคา
สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑   Download 
จัดซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับขนาด ๑๒๐x๕๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑๒๐ ที่   Download หน้า ๑ หน้า ๒ หน้า ๓ 
จ้างรื้อถอนอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ๒ ครอบครัว จำนวน 14 หลัง   Download 
จ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนชั้นเดียว พัน.อย.บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงอาคารโรงประกอบเลี้ยง พัน.อย.บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2066 บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนอากาศโยธิน ระยะที่ 1 บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนหน้าบ้านพักรับรอง บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ข้างสวนสุขภาพ บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนแดนนภา บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนพิทักษ์เวหา บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงถนนเขตบ้านพักอาศัย ชุมชนครองฟ้า บน.1 จว.นครราชสีมา   Download 
จ้างปรับปรุงสันอ่างเก็บน้ำที่ บน.๑   Download 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้สำหรับ ซ่อมแซมความเสียหายจากวาตภัยและอุทกภัย ที่ บน.๑ รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗   Download ผนวก ก หน้า1 ผนวก ก หน้า ๒  
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหน่วยบินฝนหลวง จำนวน ๑๔ รายการ ที่ บน.๑ รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๗  Download 
จ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๐๑๑ (ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก) ตามเอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มิ.ย.๕๗  Download 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ ตามเอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๕๖  Download 
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาการบริหารงานโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hospital OS)  Download 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๑ (เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๔) Download
สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๑ และอาคารโรงอาบน้ำศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๑ (เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔) Download
สอบราคาซื้อวัสดุและสีซ่อมแซมอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๓) Download
สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียด ตาม ผนวก ก แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๓) Download
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข 1068