HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 "๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย"
 
 
         พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 "๓๐ ปีบ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย" โอกาสนี้ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเคยทําการบินกับเครื่องบิน F-16 ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
         สำหรับเครื่องบิน F-16 ได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดหาเครื่องบิน F-16 เพิ่มเติม เข้าประจำการยังฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ตามลำดับ
         ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่เครื่องบิน F-16 ได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทยมาแล้วครบ ๓๐ ปี กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน "๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย" ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติงานกับ เครื่องบิน F-16 โดยได้จัดให้มีการแสดงการบินสวนสนามของเครื่องบิน F-16 จากทั้ง ๓ ฝูงบิน ได้แก่
         - ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ นามเรียกขาน "STARS"
         - ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ นามเรียกขาน "LIGHTNING"
         - ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ นามเรียกขาน "COBRA"