• 044-358044 ภายใน 40949 40957 40950

คณะกรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการอำนวยการ
1. น.อ.วชิระพล เมืองน้อย ประธานกรรมการ
2. น.อ.กฤษณะ เปี่ยมศรี กรรมการ
3. น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน กรรมการ
4. น.อ.ปรธร จีนะวัฒน์ กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้
1. น.ท.บุญธรรม สินปรุ ประธานกรรมการ
2. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
3. น.ท.นคช สุหร่าย กรรมการ
4. ร.อ.กรมิษฐ์ พรหมนิลพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. น.ท.ฉลองชัย ใยไหม ประธานกรรมการ
2. น.ท.ปรีชา สุวรรณ กรรมการ
3. น.ท.คัมภีร์ กุญชรเพชร กรรมการ
4. น.ต.ไตรเทพ ทองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ฯ
1. น.ท.พศิน สมบัติทวี ประธานกรรมการ
2. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
3. น.ท.ปรีชา สุวรรณ กรรมการ
คณะอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบ
1. น.ท.พศิน สมบัติทวี ประธานกรรมการ
2. น.ท.ฉลองชัย ใยไหม กรรมการ
3. น.ท.บุญธรรม สินปรุ กรรมการ
4. น.ท.คัมภีร์ กุญชรเพชร กรรมการ
5. น.ต.พินิจ ถนนใหญ่ กรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์
1. น.ท.ฉลองชัย ใยไหม ประธานกรรมการ
2. น.ท.ธนพันธ์ จันทร์หอม กรรมการ
3. น.ท.สัญญา บุญญานุสนธิ์ กรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. น.ต.พินิจ ถนนใหญ่ เลขานุการ
2. น.ต.ไตรเทพ ทองจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อเรา
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-358044 ภายใน 40949 40957 40950
cooperate.wing1@gmail.com