ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน กองบิน ๑
- เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ รายละเอียด 
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๑
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  รายละเอียด