HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ...