HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑
 
          พลอากาศตรี ชวาลา ราชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๘ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจกิจการในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูล และปัญหาข้อขัดข้องของระบบบัญชาการ และควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศของ กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ...