WING 1 HOME OF TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย
 
         พันเอกหญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๖ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และลานหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ...