HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้
 
         นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาช่างเครื่องเรือนไม้ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ...