HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะฯ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...