HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแก่กำลังพล บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกองบิน ๑ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงาน ส่งผลให้กำลังพลกองบิน ๑ ปลอดการทุจริต ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...