HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...