HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เกษตรสุรนารี ๖๐" ภายใต้ชื่องาน "เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกอบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...