HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   คณะศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
 
         พันเอก นิรุจ ดวงปัญญา ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ และเก็บข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัย กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...