HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนให้มีความเข้าใจตรงกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฟื้นฟูประชาธิปไตย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านธรรมนูญของคนไทยให้กับประชาชน ณ บ้านกรีน ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และเยาวชน ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...