HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ...