HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านบุชะอม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ถูกพายุพัดพังเสียหาย ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๓ หมู่บ้าน ๙ หลังคาเรือน และวัดคีรีสามัคคี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. น.ส.สมัย รุ้งแก้ว เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๘๐ แผ่น
๒. นายศรัณย์ สร้อยสำโรง เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๑๐ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๓ ท่อน
๓. น.ส.สุนิษา ชื่นสระน้อย เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๗ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๔ ท่อน
๔.นางจำเนียร เจียรสระน้อย เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๖ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๖ ท่อน
๕. นางมาลินี ดำริสระน้อย เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๖ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๓ ท่อน
๖. นายถนัด ศังขจันทรานนท์ เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๗ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๕ ท่อน
๗. นายสมาน สาระนาสระน้อย เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๑๓ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๔ ท่อน เสาปูน จำนวน ๔ ต้น
๘. นายจำลอง สวนดอกไม้ เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๘ แผ่น
๙. นางณัฐชนันท์ ชฏาวิกู เปลี่ยนสังกะสี จำนวน ๘ แผ่น เปลี่ยนไม้ จำนวน ๓ ท่อน
๑๐. วัดคีรีสามัคคี ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เปลี่ยนกระเบื้องหลังคากุฎิและห้องน้ำ จำนวน ๘๐ แผ่น
          ณ บ้านบุชะอม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...