HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอกหญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี ประธานอนุกรรมการแพทย์ประจำบ้าน พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
      โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...