HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕
โครงการฝึกหลักสูตรรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๒/เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา ๖๑ เดินทางมาฝึกงานกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ โครงการฝึกหลักสูตรรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๒/เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา ๖๑ เดินทางมาฝึกงานกองบิน ๑ จำนวน ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ ฝึกงานระหว่างวันที่ ๒ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ฝึกงานระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ...