HOME OF THE TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เดินทางมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑
 
          พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางมาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ พร้อมแนะนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งการฝึกการปฏิบัติเรื่องการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เหมาะสมกับกองบิน ๑
           โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ...