HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ : นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑
   ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย และนายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ให้การต้อนรับ ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...